معماری

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام آزمون سراسری۹۵

رديف مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي) ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تأييديه توضيح و موارد بررسي
۱-۱ نظام قديم آموزش متوسطه اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم – بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

– تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان ۳۱/۶/۹۵ باشد.

۱-۲ گواهي تحصيلي سال ما قبل و۲ سال ماقبل ديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهرو امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و۲ سال قبل ازديپلم
۱-۳ اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش رشته هاي تحصيلي گزينش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي)
۲-۱ نظام جديدآموزش متوسطه اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي – تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان ۳۱/۶/۹۵ باشد.

– بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك از سال هاي ۱۳۹۱ الي ۱۳۹۵ با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش
۲-۲ اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
۲-۳ اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك
۲-۴ اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك از سال هاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۳ با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات دروس امتحان نهايي سال سوم خود بوده اند لازم است كارنامه ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمايند.

۳ مدرك معادل كارداني ويژه دانشجويان اخراجي و انصرافي اصل مدرك و يا گواهي دانش آموختگي در دوره ي معادل در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۲۸/۵/۹۲ معاونت آموزشي وزارت متبوع ملاك عمل بوده و بررسي هاي لازم مي بايست براساس اين بخشنامه صورت گيرد. ضمنا قبولي پذيرفته شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نمي باشند، لغو خواهد شد.
۴ دارندگان مدرك كارداني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۹۵
۵ دارندگان مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

اصل و يا گواهي مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پايان طرح نيروي انساني تاريخ ۳۱/۶/۹۵ براي رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و يا ۳۰/۱۱/۹۵ براي رشته هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.
۶ دارندگان مدرك كارداني پيوسته با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا ۳۱/۶/۹۵ و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد
۷ دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك ————–
۸ اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط ————–
۹ فرزندان كارمندان دولت گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين و بازنشستگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات آموزشي تابعه براي استفاده از تسهيلات تصويب نامه شماره ۲۲۶۹۳ ت ۱۹۸۳۴ هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۷ هيات وزيران در يكي از رشته هاي تحصيلي مقاطع كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم ( شبانه )
۱۰ كاركنان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) اصل حكم استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور حداكثر سن ، ۳۵ سال تمام به هنگام ثبت نام در آزمون سراسري بوده است در غيراينصورت قبولي آنان لغو مي شود
۱۱ كاركنان دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه) اصل گواهي مبني برداشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل سه سال سابقه يكي ازانواع استخدام دراستان محل قبولي محدوديتي از لحاظ سن ندارند.
۱۲ آموزگار ديپلمه رسمي (قطعي ، آزمايشي و پيماني) وزارت آموزش و پرورش معرفي نامه رسمي از وزارت آموزش و پرورش (فرم سهميه آموزگاران- شماره ۳) با امضاء و مهر رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي و مشاوره
۱۳ بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري ۱- معرفي نامه مبني بر داشتن ۳ سال خدمت اعم از دولتي يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.

۲- ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه و يا دپيلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش دانشگاهي (حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۹۵ اخذ شده باشد)

رشته تحصيلي قبولي: پرستاري
۱۴ سهميه مناطق محروم كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:

– علوم رياضي و فني (صفحات ۴۷ تا ۴۹)

– علوم تجربي (صفحه ۵۹)

– علوم انساني (صفحات ۳۱ و ۳۲)

– هنر (صفحه ۱۸ و ۱۹)

– زبان هاي خارجي (صفحه ۲۸)

پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از استان هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره ۲ باشد.
۱۵ سهميه داوطلبان شهرستانهاي: اهر، ورزقان و هريس (استان آذربايجان شرقي) كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:

– علوم رياضي و فني (صفحات ۴۷ تا ۴۹)

– علوم تجربي (صفحه ۵۹)

– علوم انساني (صفحات ۳۱ و ۳۲)

– هنر (صفحه ۱۸ و ۱۹)

– زبان هاي خارجي (صفحه ۲۸)

– بومي يكي از بخش هاي شهرستان هاي ذيربط

– محل اقامت و سال دو يا سوم و پيش دانشگاهي در يكي از بخش ها و يا شهرستان هاي ذيربط باشد.

– تاييديه فرمانداري

۱۶ سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان كدرشته هاي تحصيلي مندرج در دفتر چه شماره ۲ كه در قسمت توضيحات قيد گرديده، پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از بخش هاي استان هاي ذيربط باشد ملاك بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت ۳ سال در شهرستان ابوموسي
۱۷ كليه پذيرفته شدگان اصل شناسنامه به انضمام ۲ نسخه تصوير از تمام صفحات ————–
۱۸ كليه پذيرفته شدگان اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي ————–
۱۹ كليه پذيرفته شدگان ۶ قطعه عكس تمام رخ ۴×۳ تهيه شده در سالجاري ————–
۲۰ كليه پذيرفته شدگان (برادران) مدرك وضعيت نظام وظيفه با توجه به يكي از بند هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه ۳۵ دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال ۱۳۹۵
۲۱ كليه پذيرفته شدگان اصل وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و… ————–

 

 

درباره ی admin

قالب وردپرس