معماری
announcement-education

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان زیر  لطفاً جهت تکمیل پرونده به آموزش مراجعه نمایند.

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
سمانه خاجوئی حسابداری سکینه سلطانی کامپیوتر ابوالفضل کریمی معماری
عاطفه کشتکار حسابداری ابراهیم هائم کامپیوتر عباس زارعی ترمه معماری
فاطمه کشتکار حسابداری الهام توکلی منش شیمی آزمایشگاهی زهرا احسانی نیا مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
سیده مهدیه عابدی حسابداری ساره ملکی شیمی آزمایشگاهی فاطمه اسعدی تادوانی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
ابوذر نرمانی حسابداری مهین غلامزاده شیمی آزمایشگاهی محبوبه نوروزی صنایع شیمیایی
راضیه طاهرزاده حسابداری زهره رشیدی شیمی آزمایشگاهی حسین اکبری صنایع شیمیایی
مهین خاکسار حسابداری ناهید پورحسین شیمی آزمایشگاهی رضا قاسمی وزیرآباد صنایع شیمیایی
سهراب احمدی دوست حسابداری عبدالعزیز محمدی شیمی آزمایشگاهی مجتبی خوانچه زر صنایع شیمیایی
عباس میر حسابداری الهه رحیمی شیمی آزمایشگاهی صدیقه رزمجویی شیمی کاربردی
سهیلا عطری منفرد حسابداری فریده مزارعی شیمی آزمایشگاهی زینب اسدی شیمی کاربردی
سیده مرضیه علامه حسابداری حمیده مزارعی شیمی آزمایشگاهی سمانه امینی کشاورزی
لیلا فرزانه کامپیوتر راضیه فخرالدینی شیمی آزمایشگاهی مریم شریفی شولی کشاورزی
رقیه ابراهیمی کامپیوتر مریم زراعت پیشه شیمی آزمایشگاهی منا شفیعی مدیریت بازرگانی
الهام حیدری کامپیوتر سیده خدیجه هاشمی شیمی آزمایشگاهی فاطمه بهمن پور مدیریت بازرگانی
اطلس یوسفی کامپیوتر محبوبه رستمی غجه بیگلو مهندسی تکنولوژی ساختمان زیبا افراشته مدیریت بازرگانی
مریم بزرگی کامپیوتر سید ابراهیم موسوی سنگری کاردانی عمران نادر قاسمی مدیریت بازرگانی
فریبا کشاورز کامپیوتر رسول احمدیان معماری اکبر امینی کاردانی مدیریت بازرگانی

درباره ی admin

قالب وردپرس